Offentlig plats

Anvisningar för nyttjande av kommunal mark

Älmhults kommun har utarbetat en policy för externa aktörer som bland annat berör grävning i kommunal mark såsom till exempel gator och grönområde.
Tekniska förvaltningen ansvarar för förvaltning av allmän platsmark.
 
Handläggare inom Tekniska förvaltningen är enligt följande:

Ansökan, tillstånd, syn, besiktning: Gatu- och trafikansvarig
                               
Kontroll, återställning, syn, besiktning: Produktionschef                               
 
Det anläggningstekniska utförande som denna informationsskrift bygger på och hänvisar till är Anläggnings-AMA 98.

Begreppsförklaringar

Allmän plats

Med allmänna platser avses Plan- och Bygglagen (SFS 1987:10) gator, vägar, parker och övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov inom ett större område.
Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.
I ordningslagen finns regler som styr ordning och säkerhet på allmän plats. Det är enligt denna lag som polisen även ger tillstånd för nyttjande av offentlig plats.

Ansvar

Väghållaren ansvarar för trafikens framkomlighet, säkerhet och miljö. Den som utför arbetet på väghållarens ansvarsområde måste inordna sig och följa de lagar, förordningar och anvisningar som dessa bestämmelser beskriver.
 

Anläggningsägare

Ägare till de anläggningsdelar som ska byggas. För byggandet anlitar anläggningsägaren ofta en entreprenör.

Arbete i mark

Med arbete avses i detta sammanhang anläggnings- och reparationsarbete, det vill säga schaktning, sprängning, spontning, länspumpning, återställning, tillfälliga åtgärder etcetera i samband med utförande av byggnader, ledningar, kablar, värmekulvertar och andra underjordiska byggnadsverk. Även grundundersökningar räknas som arbete i mark.
 

Ytbeläggning

Ytbeläggning är hårdgjorda markytas överyta (slityta) av asfalt, plattor, gatsten, grus och dylikt.
Ytbeläggning i grönområde är vegetationsytor med tillhörande växtlighet.
 

Entreprenör

I denna skrift används betäckningen entreprenör som den utför arbetet. Det kan vara för arbetet anlitade entreprenör eller anläggningsägarens egenregiavdelning.
 

Tekniska förvaltningen

I denna skrift används beteckningen ansvarig Tekniska förvaltningen på den organisation som har ansvaret för allmän platsmark i kommunen.
 

Ansvarig för mätpunkter, polygonpunkter med mera

I denna skrift används beteckningen "kommunens ansvariga mätenhet" och "lantmäteri" på den organisation eller myndighet som har ansvaret för mätpunkter, polygonpunkter med mera i allmän platsmark. Kommunens ansvariga mätenhet är Miljö- och byggförvaltningen.

Checklista för ledningsägare/byggherre - före igångsättning

 • Samråd med kommunen och kalla berörda till syn före arbetets start 
 • Begära grävningstillstånd hos kommunen
 • Begära upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etcetera utanför arbetsområdet
 • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende
 • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan, och om det behövs, begära tillfälliga lokala trafikföreskrifter
 • Anmäla när akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar
 • Kontrollera att det finns erforderliga beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats
 • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordning utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan
 • Objektsanknuten Arbetsmiljöplan ska upprättas
 • Vid behov ska kommunen kunna kräva att Kvalitetsplan och Miljöplan upprättas
 • Vid arbete inom eller i omedelbar närhet av vattenskyddsområde ska särskild uppmärksamhet ges i Miljöplanen angående vattentäktens säkerhet

Tillstånd

Innan någon form av arbete i allmän mark får påbörjas ska erforderliga tillstånd ha erhållits.

Upplåtelse av allmän platsmark

För tillfällig upplåtelse av mark krävs tillstånd för upplåtelse av offentlig plats, som ges av tekniska förvaltningen och polisen. För uppställning av tält, bodar och dylikt kan krävas bygglov.
 
Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark ska ske god tid före arbetets igångsättande eller platsens begagnande.
Ansökningsblankett finns att hämta hos tekniska förvaltningen samt som bilaga på denna sida och inges till tekniska förvaltningen och polismyndigheten. Riktlinjer för uteserveringar är antagen av miljö- och byggnämnden, se dokument i högerspalt.
 

Grävningstillstånd

För att gräva i allmän platsmark måste du ha tillstånd från tekniska förvaltningen. Tillstånd söks för varje objekt. Blankett finns att hämta hos tekniska förvaltningen samt som en bilaga på denna sida.  

Till ansökan ska bifogas ritningar som till exempel visar föreslagna ledningars läge i plan och höjd. Omfattningen på dokumentationen bestäms av tekniska förvaltningen.
 
För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar och dylikt i allmän mark tecknar kommunen ett privaträttsligt avtal. Detta innebär att avtal träffas mellan anläggningsägaren och kommunen. I detta tillstånd regleras ersättningar och andra villkor av allmän och varaktig natur.

Handlingar till Tekniska förvaltningen ska ange:

 • Beräknad tidpunkt för byggstart
 • Tidpunkt för färdigställande
 • Föreslaget ledningsläge (ritning)
 • Befintliga ledningar (ritningar)
 • Eventuellt natt- eller skiftarbete
 • Eventuell grundvattensänkning eller länspumpning
 • Eventuell grundundersökning 

Grävningstillståndet kan också innehålla:

 • Kortfattad redogörelse om utförd samordning
 • Uppgifter om träd och planterade ytor
 • Uppgifter om storleken på sådda ytor
 • Areal och typ på belagda ytor, som måste rivas och återställas, till exempel körbana, gångbana, parkyta
 • Längd av kantstöd som måste rivas och återställas

Gatuavstängning med mera

Vid behov av avstängning av gata/väg fodras, oavsett om kommunen eller vägverket är väghållare, beslut i miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden och dess kansli är kommunens miljö- och byggförvaltningen. Ansökan med uppgift om aktuell gatusträcka samt tidsperiod ska i god tid inges till tekniska förvaltningen. Det gäller även vid enkelriktning samt parkeringsförbud eller stoppförbud.
 
Innan större arbeten påbörjas och ansökan till tekniska förvaltningen inges, erfordras samråd helst på aktuell arbetsplats med förslag till trafikomläggning - mellan entreprenören, tekniska förvaltningen, polisen samt andra intressenter som kan vara berörda i sammanhanget
 
För mötesförbud (trafik i endera riktningen växelvis) behövs inget miljö- och byggnämndsbeslut. Detta hanteras av gatu- och trafikansvarig på tekniska förvaltningen eventuellt i samråd med miljö- och byggnämnden.

Vid gatuavstängningar och schaktarbete ska berörda fastighetsägare/affärs-innehavare meddelas. Vid större omfattning på arbetena meddelas även allmänheten på lämpligt sätt. Ansvaret för att denna information lämnas åligger anläggningsägaren.
Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Man måste ta speciell hänsyn till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel barn, synskadade och rörelsehindrade.

Grundvattensänkning och länspumpning

Om grundvattensänkning behövs i samband med schaktnings- och grundlägg-ningsarbeten ska tillstånd härom inhämtas hos tekniska förvaltningen samtidigt med tillståndsgivning.

Information

Vid arbete som sträcker sig över flera veckor ska information finnas i anslutning till arbetsplatsen som minst anger:

 • arbetets art
 • när arbetet beräknas vara klart
 • beställare och entreprenör
 • telefonnummer dit allmänheten kan vända sig för ytterligare upplysningar

Arbete nattetid

Särskilt tillstånd fordras för arbete under natt. I de fall arbetet av trafikskäl måste ske under lågtrafik kl 22.00-06.00 ska entreprenören ansöka om tillstånd hos polismyndigheten.

Reklamanordningar

Reklamanordningar kräver ofta bygglov, som söks av entreprenören hos miljö- och byggförvaltningen.

Polygon- och fixpunkter

För borttagande av sådana punkter måste man ha tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Eldning

För eldning fordras anmälan och godkännande från miljö- och byggförvaltningen och räddningstjänsten.
 

Sprängning

Tillstånd söks hos polismyndigheten. Före sprängningsarbete ska protokollförda besiktningar genomföras av fastigheter eller övriga anläggningar som är belägna inom riskzonen.
 

Fornminnen

I de fall fornminnen finns i närheten av arbetsplatsen ska vederbörande antikvariemyndighet kontaktas för samråd om erforderliga skyddsåtgärder eller tillstånd för borttagande.
 
Påträffas ett inte angivet fornminne ska detta anmälas till vederbörande antikvariemyndighet och arbetet inom berört område ska avbrytas.

Anmälningar

Planerade arbeten

För planering och samordning av nyanläggnings- och underhållsarbeten som avses utföras under året ska anmälan för samtliga sådana arbeten inlämnas till tekniska förvaltningen så tidigt som möjligt. Även arbeten som planeras bli utförda under kommande år ska anmälas samtidigt.
Anmälan om planerade arbeten ska ange typ av arbete och ungefärlig tid.
Till anmälan av planerade arbeten ska bifogas karta som i erforderlig omfattning visar ledningarnas läge i plan och höjd.
 

Igångsättning

Anmälan om arbetets igångsättande ska göras till tekniska förvaltningen om inte annat avtalats.
 

Utsättning

Den som ansvarar för arbetet måste förvissa sig om läget för andra anläggningar, till exempel ledningar, brunnar med mera på platsen. Dokumentation om vissa ledningarnas läge eller hänvisning till ledningsägare finns hos kommunen. I vissa fall kan det behövas provgropar på platsen för att fastställa ledningarnas exakta läge.

Grundundersökning

Om en separat grundundersökning ska utföras i allmän platsmark sökes grävningstillstånd hos tekniska förvaltningen. Krävs grundundersökning i samband med till exempel ledningsarbete ska detta anges på ansökan.
 

Trafikinskränkningar (som ej behöver miljö- och byggnämndsbeslut)

Entreprenören meddelar efter överenskommelse med ansvarig tekniska förvaltningen nödvändiga trafikinskränkningar till räddningstjänsten, polismyndigheten, bussbolag och andra berörda intressenter.
 

Planering och samordning

Arbete ska om möjligt samordnas med tekniska förvaltningen och andra anläggningsägares arbete.

Syn

Innan arbete av större omfattning påbörjas utför ansvarig tekniska förvaltningen och anläggningsägare gemensam syn av arbetsområdet för att dokumentera befintliga förhållanden:

 • Arbetsområdets omfattning
 • Gatans och dess anläggningars standard
 • Träd och växter som berörs av arbete, även upplag. Transporter och gångtrafik på grönområde till följd av arbete
 • Värdet på träd, buskar och andra växter som måste tas bort på grund av arbete, enligt överenskommen värderingsmetod
 • Synliga skador
 • Skyddsåtgärder som behövs
 • Omfattning av återställande

Om det vid något tillfälle kan misstänkas att planerade arbeten, som schaktning, sprängning, packning, pålning med mera kan skada en närbelägen fastighet eller anläggning ska syn utföras innan arbetet fortsätter. Ansvaret för att sådan syn genomförs åligger anläggningsägaren och tekniska förvaltningen ska beredas tillfälle att delta.
 
Anläggningsägare svarar för att befintliga anläggningar dokumenteras så att de kan återställas i ursprungligt skick (fotografering, inmätning, avvägning). Protokoll skall upprättas. 

Under arbetets gång

Checklista för ledningsägare/byggherre

 • Ansvara för arbetsområdet och schakten tills området är återställt, besiktigat och godkänt
 • Källsortera restprodukter och se till att mark och vatten inte förorenas av till exempel bensin eller olja
 • Ansvara för att schakten utförs på ett riktigt sätt
 • Ansvara för att schakten återställs på ett riktigt sätt
 • Ansvara för att träd, växter och andra parkytor som berörs av arbetet inte kommer till skada
 • Ansvara mot väghållaren, övriga ledningsägare och tredje man för skador, förlust och intrång som kan uppkomma under arbetet
 • Meddela väghållaren om arbetet blir försenat eller klart tidigare

Checklista för arbetsledare

 • Arbetsledare och platsansvarig ska ha genomgått kurs om arbete på väg
 • Utse ansvarig för tillfälliga trafikanordningar (avstängningar och utmärkningar)
 • Ansvara för att schakten utförs på ett riktigt sätt
 • Ansvara för att schakten återställs på ett riktigt sätt
 • Ansvara för att träd, växter och andra parkytor som berörs av arbetet inte kommer till skada
 • Dokumentera utförda kontroller och förändringar
 • Dokumentera datum och tid för uppsättning av vägmärken samt anmäla det till väghållaren

Checklista för ansvarig för tillfälliga trafikanordningar

 • Ansvara för trafikanordningar utförs på rätt sätt, och vid behov omedelbart rätta till och förstärka brister i utmärkningen
 • Se till att utmärkningen har avsedd funktion även i mörker och dimma
 • Se till att utmärkningen har god funktion hela dygnet (även utanför arbetstid). Kontaktmöjlighet ska finnas dygnet runt
 • Se till så att skyltningens aktualitet uppdateras allteftersom entreprenaden framskrider

Checklista för väghållaren

 • Stickprovskontroller
 • Uppföljning och kontroll

Ansvar

Byggnads- och anläggningsarbeten ska planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppkommer. Egendom- eller personskada som uppstår inom arbetsområdet har entreprenören fullständigt ansvar för. Eventuella tvister ska hanteras direkt mellan den skadelidande och entreprenören.
Om Entreprenören efter påpekande från kommunen ej efterlever uppställda krav och regler kan kommunen låta utföra erforderliga kompletteringar på Entreprenörens bekostnad.
 

Arbetsmiljösamordning

Det åligger entreprenören att samordna arbetsmiljöarbetet då fler anläggnings-ägare arbetar inom samma område. Häri ingår att upprätta och uppdatera arbetsmiljöplan.

Dokumentation

Gata

Innan arbetet påbörjas ska gatan, kantsten med mera mätas in och avvägas så att återställning kan ske till förutvarande höjd och planläge. Vid eventuell ändring av gatans utformning, till exempel kantstens omfattning, kommer tekniska förvaltningen att lämna direktiv.
 

VA-ledning, fjärrvärmeledning, kablar och dylikt

Där risk föreligger för sättningar eller andra skadeverkningar på befintliga ledningar med tillhörande konstruktioner ska ledningarna dokumenteras både före och efter arbetet, tillsammans med tekniska förvaltningen.

Kontroll

Kommunens intresse bevakas av tekniska förvaltningen. Kontroll utövas i samråd med övriga kontrollanter.

Förberedelser

Entreprenören ska anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel för det egna åtagandet. Jourlista eller motsvarande ska överlämnas till tekniska förvaltningen så att fel, som upptäcks, kan åtgärdas även utanför ordinarie arbetstid.
 

Placering av allmänna hjälpmedel

Uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, material med mera ska ske i samråd med tekniska förvaltningen och så att trafiken störs så lite som möjligt. Dessutom ska krav på tillgänglighet till närliggande bostäder, affärer och arbetsplatser beaktas. Uppställning av bodar kan kräva bygglov eller tillstånd för upplåtelse av allmän mark.
 

Tillfällig väg

Om tillfällig väg fordras ska läge och utförande godkännas av tekniska förvaltningen innan arbetet påbörjats.
 

Tillfällig el- och va-försörjning

Entreprenören ska beställa anslutning till el, telenätet och VA hos respektive verk. Anslutningskostnader och brukningsavgifter debiteras entreprenören enligt då gällande taxa.
 
Entreprenören svarar för skydd av anordningar för uttag av energi och vatten under användningstiden.
 
Mätare och ledningar avsedda för byggvatten skyddas mot frost.

Skydd av ledningar, mätpunkter med mera

Entreprenören ska i god tid, för VA helst två dagar i förväg, begära utsättning av befintliga ledningar och mätpunkter samt samråda om lämpliga skyddsåtgärder.
 
Visning av tele- och elkablar, fjärrvärme sker enligt respektive ledningsägares regler.
 
Påträffas ledning och dylikt som inte har utvisats, ska entreprenören rådgöra med vederbörande huvudman om erforderlig åtgärd.
Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader, anläggningar, ledningar, polygonpunkter och fixpunkter mot skador.
Entreprenören ska se till att upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt.

Skydd av vegetation

Entreprenören ska skydda och vid behov mäta in träd, buskar och andra växter som ska bibehållas. Utöver detta skydd bör marken runt om träd och buskar inte utsättas för högre tryck, exempelvis genom uppställning av arbetsbodar, fordon, container eller maskiner då trycket kan medföra skador på rotsystemet. Vid behov ska närliggande områden enstaka träd och dylikt skyddsinhägnas i samråd med ansvarig tekniska förvaltningen eller markeras på annat sätt.
 
Ytvatten skall avledas så att skador inte uppstår på omkringliggande områden, anläggningar och/eller växtlighet.

Flyttning

Tekniska förvaltningen lämnar anvisningar för nedtagning och återuppsättning av anordningar, som måste flyttas (skyltar, distansmarkeringar med mera).
 
Gatsten, betongplattor och dylikt är kommunens egendom. Material ska, om tekniska förvaltningen så kräver, transporteras till och från anvisad plats för förvaring fram till återställning. Kostnaden härför liksom upplagshyra ska erläggas av den sökande av tillståndet.
Riven asfalt kan lämnas på kommunens upplag mot en avgift.

Allmänna arbeten

Entreprenören ska utföra och bekosta erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden.
 

Trafikanordningar

Kommunen följer till stora delar Trafikverkets krav på utsättning och skydd i samband med arbete på gata.
 
Entreprenören ska vidta de trafiksäkerhetsåtgärder som Trafiksäkerhetsverket angett och de som tekniska förvaltningen eller polismyndigheten anvisar.
 
På varje arbetsplats ska det finnas en utsedd person som har ansvaret för vägmärkesutmärkning och skydd för trafikanter och arbetare. Personen ska ha dokumenterad utbildning eller erfarenhet och kompetens som anses likvärdig.
 
Det åligger entreprenören att se till att påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar omedelbart avhjälps. Tekniska förvaltningen har vid underlåtenhet alltid rätt att utföra detta på anläggningsägarens bekostnad.
 
Erforderliga skyddsåtgärder är uppsättning av varningsmärken, skyddsräcken, bockar, slirstockar etcetera. Skyddsanordningar ska ägnas fortlöpande tillsyn och under mörker vara belysta på lämpligt och ändamålsenligt sätt. De ska vara märkta med entreprenörens namn.
 
I den mån gatan, som berörs av arbetet, är upplåten för trafik, ska arbetena bedrivas på sådant sätt att trafiken utan nämnvärd svårighet och skaderisk kan fortgå. Detta gäller även gång- och cykeltrafik.
 
Fri körbanebredd ska vara minst 3,5 meter. Väg med en minimibredd av 1,5 meter ska hållas öppen under hela byggnadstiden för gång- och cykeltrafik. Går inte detta får trafiken efter tillstånd av tekniska förvaltningen hänvisas till annan väg.
 
Hänsyn ska tas till närboende och affärsinnehavares anspråk på in- och utfart och övrig passage vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, arbetsmaterial med mera.
 
Erfordras tillfälligt total avstängning för någon fastighet ska överenskommelse träffas med fastighetsägaren och arbetet ska bedrivas så att tiden för avstängningen blir kortast möjliga. Gångtrafik till varje fastighet ska vara möjlig under hela byggtiden.
 
Brygga ska läggas så att övergången till omgivande mark blir så jämn som möjligt. Den ska dimensioneras för på gatan förekommande trafiklast samt underhållas så att den inte åstadkommer störande ljud.

Transporter

Vid hantering av ämnen som vid spridning eller utspillning eller på grund av dålig lukt kan medföra olägenheter, ska försiktighet iakttas och åtgärder för att undvika detta vidtas.
 
Åtgärd bör vidtas så att jord inte följer med fordonshjul från schaktnings- eller tippningsplats ut på gatan. Gatan ska rengöras kontinuerligt. Försummas detta har tekniska förvaltningen rätt att utföra rengöring på anläggningsägarens bekostnad.

Bullerskydd

Maskiner ska ställas upp så att minsta störningar uppstår. Kompressorer med ljuddämpare ska användas.
 
Vid spontningsarbete ska spontljuden dämpas med huv över spontplankan eller på likvärdigt sätt.
 

Länshållning

Länshållning får endast ske till dagvattenledningar eller dike/terräng. Erforderliga åtgärder för slamavskiljning ska vidtas. Avledning får ej ske så att skador uppstår nedströms. Vid avledning till dagvattenledningssystem måste samråd ske med tekniska förvaltningen så att anslutning ej sker till ett infiltrationssystem.
 
Länshållning ska utföras på sådant sätt, att finkornigt jordmaterial inte sköljs ur och transporteras bort.
 

Renhållning och snöröjning

Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören under byggnadstiden och till dess att tekniska förvaltningen besiktigat och godkänt arbetsområdet för övertagande av ansvar och skötsel. Ska detta utföras av kommunen debiteras entreprenören kommunens kostnader.
 

Renhållning och snöröjning av angränsande områden

Tekniska förvaltningen utför normal renhållning, snöplogning och sandning av angränsande områden. Entreprenören ska hålla upplåtet område i sådant skick att dessa arbeten inte försvåras. Extra åtgärder som kompletterande utmärkning åligger entreprenören.

Trädfällning, röjning med mera

Entreprenören utför i samråd med tekniska förvaltningen erforderlig märkning och skydd av träd som ska bevaras inom arbetsområdet. Trädfällning och röjning får inte ske förrän detta har utförts och godkänts av tekniska förvaltningen. Detta gäller även annan typ av trädfällning som inte berörs av någon entreprenad.
 
Där beskärning erfordras för att möjliggöra transporter av schaktmaskiner eller av annan anledning, ska denna utföras i samråd med tekniska förvaltningen.

Anvisningar för hur träd och annan vegetation ska skyddas eller beskäras vid ledningsarbeten.
Kostnaderna för dessa arbeten står alltid byggherren/sökanden för. Allmänt kan sägas:

 • Träd och buskar kan skyddas på olika sätt från åverkan på stam eller rotzon i samband med grävnings- och schaktningsarbetet. Skyddet kan bestå av till exempel inplankning av stammen, flis eller bärlagermaterial på en fiberduk på markytan eller inhägnad av området närmast trädet
 • För inhägnadsskydd av träden är de generella reglerna att en sådan inhägnad placeras en meter utanför trädkronans så kallade dropplinje. Träds rotutbredning varierar beroende på art och omgivning och skyddsanordningarna måste också anpassas till förhållandena på platsen, varför det alltid bör göras en undersökning av kunnig personal innan ett trädskydd upprättas
 • Trädets rotzon kan skyddas mot markpackning såhär: först lägger man ut en fiberduk på marken. Den täcks sedan med ett flis- eller bärlagermaterial. När sedan arbetet är utfört tar man bort materialet med handverktyg eller också suger man bort det lösa materialet med en mobil vakuumlastare
 • Om träd behöver beskäras ska det ske av kunnig personal. Väghållaren kan föreskriva när beskärningen ska ske och vilka som får beskära de aktuella träden
 • Trädrötter ska beskäras med lämpliga verktyg, såsom såg och sekatör, eller huggas av med vass spade, av kunnig personal. Fötterna får inte utsättas för torka (ljus- eller vindexponeras) eller kyla (frostskador). Där rötterna kommer att vara blottade under en längre tid, eller vid extrema situationer (stark sol, kraftig vind eller minusgrader) ska rötterna omgående täckas/skuggas med till exempel jord, torv eller säckväv .                                             Generellt bör inte rötter över 30 mm i diameter kapas, men beroende på trädets art, ålder, kondition och växtplats kan i vissa situationer även större rötter kapas. Därför ska alltid kunnig personal göra en besiktning av träden innan man gräver och schaktar nära träd
 • I vissa fall, om man annars är tvungen att kapa rötter över 30 mm, bör man överväga att använda så kallad schaktfri ledningsdragning, eller att suga bort jorden med hjälp av en mobil vakuumlastare. Det gäller till exempel:
 1. Gamla träd med ett högt allmänt värde för platsen
 2. Träd av en art som är särskilt känslig för beskärning av dess rotsystem (bok, björk, gran, hästkastanj och lönn)
 3. Om den färdiga anläggningen kommer att reducera jordvolymen för trädet
 4. Om grävning ska utföras på mer än en sida nära trädet  

Schaktning

Asfaltytor ska sågas eller skäras före grävningen.
 
Schakten bör förses med slirstock eller liknande om djupet är större än 1 meter vid släntlutning 3:1. Tekniska förvaltningen kan påfordra ytterligare slirstockar eller medge undantag.
 
Schakter ska avgränsas så att gående och cyklister ej utan hinder kan nå schakt.
 
Schakt ska utföras med betryggande säkerhet mot ras.
 
Uppschaktade massor i hårdjord yta ska bortföras om inget annat överenskommes med tekniska förvaltningen. Endast för arbete i grönytor kan massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen. Uppläggning får normalt inte ske på körbana eller gångbana.

Entreprenören får inte göra större ingrepp i kommunal mark än nödvändigt. Enbart förhållandet att schaktningsarbetet blir billigare med större maskin gäller till exempel inte som argument.
 
Man ska eftersträva att få schaktens väggar jämna, och med en jämn lutning uppåt från botten och i övrigt anpassat så att det går att komprimera materialet vid återfyllning. Bredden bestäms av bredden vid botten, som i sin tur bestäms av hur brett det behöver vara för att fylla och packa runt ledning/anordning på rätt sätt.
Schaktning inom rotzonen ska normalt inte ske men då schakt måste utföras invid träd och buskar ska tekniska förvaltningens direktiv följas.
 
Om det enligt utsättningen finns en annan ledning på platsen, måste man säkerställa att den inte skadas. Respektive ledningsägares schaktföreskrifter ska följas.

Det uppgrävda materialet ska tas om hand med tanke på återvinning. Det kan innebära att:

 • Rengöra stenar och plattor och använda dem igen. Sten och plattor som inte används för det aktuella arbetet ska föras till kommunens depå
 • Lämna asfalt till en plats för asfaltåtervinning. Asfalten ska då vara fri från föroreningar. Asfalt med stenkolstjära ska lämnas till godkänt miljöföretag
 • Sortera massor för återfyllning

Återfyllning

Val av massor

Återfyllning under terrass kan utföras med befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass, eller enligt normalsektion. Nyttjas befintligt material ska denna vara fria från asfaltkakor, virkesavfall och skräp. För fyllning runt ledningen ska ledningsägarens/leverantörens krav uppfyllas.
 
Överbyggnaden utförs enligt tekniska förvaltningens direktiv. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för packning.
 
Stenmjöl får inte användas i överbyggnad förutom vid plattytor.
 

Packning

Under hårdgjord yta ska packning ske enligt Anläggnings AMA.
Upphuggning runt betäckningar ska utföras så att packningsredskapet kan utnyttjas helt.

Exempel: packningstabell för packning med vibratorplatta (Anläggnings-AMA)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.