Hoppa direkt till innehållet

Om personuppgiftshantering

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är en lag, beslutad av Europarlamentet och EU-rådet, som gäller för alla medlemsstater inom EU och tillämpas av myndigheter, företag och organisationer. Dataskyddsförordningen kallas ofta GDPR efter den engelska förkortningen, General Data Protection Regulation.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till en speciell person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel, IP-adress, användarID, e-postadress, mobilnummer, anställningsnummer, abonnentnummer, lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning. Bild- och ljudupptagningar är också former av personuppgifter.

Vad är en behandling?

”Behandling” är ett brett begrepp. Det innebär till exempel insamling, registrering, ändring, läsning, lagring, radering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Älmhults kommun behandlar personuppgifter i en mängd olika sammanhang. Några exempel är inom skolans och förskolans verksamheter, inom socialtjänstens vård och socialt stöd till familjer, barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och till äldre och anhöriga. Men det behövs också i andra sammanhang, som i samband med bygglovsansökan, ansökan om föreningsbidrag eller hyra av kommunens lokaler, inom VA-verksamheten, sophanteringen och så vidare.

Varför registreras och behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas hos kommunen bland annat när någon skickar e-post, ansöker om förskoleplats eller bygglov, använder en e-tjänst, lämnar en synpunkt eller en fråga via e-post eller ett brev. Personuppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna utföra de myndighetsuppdrag och andra uppgifter av allmänt intresse som kommunen ansvarar för. Kommunen är också i vissa fall skyldig enligt lag att utföra vissa uppgifter och då krävs det att personuppgifter behandlas.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du ett antal rättigheter som i korthet innebär att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall bland annat rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, rätt till begränsad behandling och rätt att invända mot behandlingen av person-uppgifterna. Utifrån särskilda förutsättningar kan du också ha rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om dina personuppgifter behandlas och i så fall vilka personuppgifter, varför, på vilket sätt de behandlas och hur länge de lagras med mera. Denna information lämnas i form av så kallade registerutdrag.

Du måste lämna en skriftlig och av dig underskriven begäran på särskild blankett om att få registerutdrag. Registerutdrag kan bara begäras ut av den registrerade själv och skickas alltid till personens folkbokföringsadress. I det fall man vill hämta registerutdraget hos kommunen krävs uppvisande av giltig identitetshandling.

Den ansvarige nämnden eller kommunstyrelsen ska lämna svar till dig inom en månad. Om det finns särskilda omständigheter, som gör att denna tid inte kan hållas, kan svarstiden förlängas. Detta ska du få information om i så fall.

Begäran om registerutdrag görs till respektive personuppgiftsansvarig, se personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter under rubriken Personuppgiftsansvaret.

Personuppgiftsansvaret

Inom Älmhults kommun är kommunstyrelsen och varje nämnd ansvarig för alla personuppgifter som behandlas inom sina respektive verksamhetsområden. Detta kallas för personuppgiftsansvar och är reglerat i dataskyddslagstiftningen.

Klicka på respektive nämnd nedan om du vill ha mer information om deras personuppgiftsbehandlingar och kontaktuppgifter.

Du skickar din begäran om registerutdrag tillrespektive personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

Epost: ks@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde

Valnämnden

Epost: ks@almhult.se

Gemensam överförmyndarnämnd (Älmhult, Ljungby, Markaryd)

Epost: vn@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Epost: fritid@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Teknisk nämnd

Epost: fritid@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde

Utbildningsnämnd

Epost: ks@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområden

Miljö- och byggnämnd

Epost: fritid@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden

Socialnämnd

Epost: fritid@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden

Gemensam nämnd för familjerätt (Älmhult, Ljungby, Markaryd)

Epost: fritid@almhult.se
Behandling av personuppgifter inom gemensamma nämndens verksamhetsområden

Dataskyddsombud

Samtliga personuppgiftsansvariga inom Älmhults kommun har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Ombudet har en rådgivande och övervakande roll för att se till att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Alla är välkomna att vända sig till dataskyddsombudet i frågor som rör dataskyddsförordningen och tillämpningen av förordningen i Älmhults kommun.