Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samhällsskydd och krisberedskap

En samhällskris är en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och hotar liv, hälsa, säkerhet och grundläggande värden.

Allmänna risker och hot

Olyckor

Olyckor är plötsligt inträffade händelser som kan medföra skada.

Exempel på olyckor är:

 • brand i byggnad
 • skogsbrand
 • trafikolycka
 • och olycka med farligt gods.

Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning. Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Bra hushållsberedskap är brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen.

Pandemi/smitta

En pandemi innebär en omfattande spridning av en typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Klimatförändringar

Klimatförändringar har och väntas föra med sig en rad följder för människor, samhällen och ekosystem. Många av riskerna är förknippade med klimatförändringar som pågår redan idag. Riskerna ökar vid ytterligare uppvärmning och då generellt mer ju kraftigare uppvärmningen blir. Med anledning av klimatförändringarna kommer det bli torrare på sommaren vilket innebär lägre grundvattennivåer och fler värmeböljor. Att se över möjligheten att klara av låga grundvattennivåer i den enskilda dricksvattenanläggningen samt köpa hem vattendunk kan vara en bra hemberedskap.

Brottslighet

Pågående brott ska alltid anmälas på 112 och brott som redan har skett på 11414. Det är viktigt att alla brott anmäls.

Enligt polisens trygghetsmättning i Älmhults kommun är oron för att bli utsatt för inbrott i hemmet stor men utsattheten är väldigt låg. Kommunen har ett gott samarbete med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att upptäcka och förhindra brott är det viktigt att polisen får in tips. Du kan alltid lämna tips anonymt.

Propaganda

Propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt. Det kan man göra med hjälp av till exempel tal, texter, bilder och andra symboler. Propaganda innehåller ofta överdrifter, halvsanningar och förenklingar som visar en alltför positiv bild av den som ligger bakom propagandan. Var källkritisk till den information du får!

Ställ dig frågorna:

 • Vem är källans författare? Är författaren expert på området och neutral?
 • I vilket syfte har källan skapats?
 • Är informationen aktuell?
 • Har andra faktagranskat och godkänt publiceringen? Ligger en myndighet eller större organisation bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt?
 • Kan andra kontrollera uppgifterna?
 • Går det att hitta andra trovärdiga källor?

Väpnat angrepp

Internationellt används begreppet väpnat angrepp. I Sverige använder vi oftast ordet krig. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige. Numer är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa men sannolikheten bedöms fortfarande låg.

Det finns för närvarande inget militärt hot mot Sverige. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder in, till exempel ransoneringslagen.

Särskilda risker i Älmhults kommun

Sevesoanläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv om risker för stora olyckor i vissa industriella verksamheter (Sevesodirektivet). Sevesodirektivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Det är viktigt att allmänheten vet hur en kan skydda sig vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Älmhults kommun finns det två sevesoanläggningar med verksamhet som innebär att en olycka skulle kunna göra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas.

Primagaz Gasol Sverige AB har verksamhet enligt Servesolagstiftningen i Älmhults kommun. Pdf, 158.7 kB. (Pdf, 158.7 kB)

Anderssons Grus AB har verksamhet enligt Servesolagstiftningen i Älmhults kommun. Pdf, 41.5 kB. (Pdf, 41.5 kB)

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se Länk till annan webbplats.

Översvämningskartering Helge å

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden utmed landets vattendrag som kan översvämmas. Detta kallas för översvämningskartering.

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

På MSB:s översvämningsportal kan du se vilka risker för översvämning som finns. Länk till annan webbplats.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Älmhults kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse.

Varningar kan bland annat utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krissituationer. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Så informerar Älmhults kommun vid en kris

 • almhult.se
 • facebook.com/almhult
 • Servicecenter

Vem ansvarar för vad

Samhällsskydd och beredskap inbegriper stora delar av samhället och kräver att många tar ansvar och agerar.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett flertal ansvarområden genom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det är till exempel att skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa i kommunen, det görs genom en risk- och sårbarhetsanalys vart fjärde år. Kommunen ska även kunna hantera samhällskriser. I älmhults kommun finns en krisledningsorganisation som utbildas och övas för att klara av olika typer av händelser. Kommunen har även ett ansvar att informera när det inträffar samhällskriser. Förutom detta ska vi kunna sköta samhällsviktig verksamhet så långt som det är möjligt.

Länsstyrelsen och andra myndigheter

Länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar över länet och på nationell nivå är det MSB och Regeringskansliet. UD ansvarar för händeler som påverkar svenskar i utlandet.

Näringslivet

Även näringslivet har en viktig roll att hantera samhällskriser. Idag sköts många samhällsviktiga verksamheter privat, till exempel inom elförsörjning och telekommunikation.

Den enskilda individen

Alla medborgare har ett ansvar för sin egen säkerhet. Ett eget ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka skador. Det är först när medborgare inte kan ta hand om sig själva som samhällets resurser ska användas. Detta gör att samhället kan rikta in sig på att ta hand om de som mest behöver det till exempel sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att medborgare ska klara sig i minst 72 timmar. Det innebär att du ska klara grund behovet av mat, vatten, värme och information. Läs mer under Din beredskap.

Det civila samhället

Det finns ett antal olika organisationer som arbetar med krisberedskap på frivillig nivå. Dessa är ett viktigt stöd till kommuner och andra myndigheter. Älmhults kommun har avtal med Civilförsvarsförbundet att samordna de frivilliga.

Förbered dig för kris

Alla invånare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om alla ser till att klara dig i minst 72 timmar vid en kris, så kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda.

Förbered dig

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt utan måste prioriteras för de mest utsatta. Har du reflekterat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Vilka specifika behov och förutsättningar har ni att ta hänsyn till?

Planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst 72 timmar, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor, ja månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Krislåda

För att klara sig de första dygnen kan det vara idé att kontrollera så ni har allt man kan behöva hemma, har du en krislåda?

Gå in på webbsidan hesafredrik.nu och kontrollera hur förbered du är. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen i utomhusvarningssystemet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Utomhusvarningssystem finns i större tätorter i Sverige. När du hör signalen från utomhusvarningssystemet ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information.

När faran är över hörs en 30-40 sekunder lång signal.

Skyddsrum och andra skyddande utrymmen

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall
till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Hitta ditt närmaste skyddsrum på kartan Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kunskap och information

Det finns många bra länkar för att hämta mer kunskap och information kring samhällsstörningar, både innan och under en samhällskris.

Utbildning och övning

Om man som privatperson vill engagera sig för att skydda andra finns Frivilliga resurs grupper, FRG. Älmhults kommun har avtal med Civilförsvarsförbundet för att organisera FRG.

Kontakta Civilförsvarsförbumndet i Älmhult för mer information alternativt gå in på webbsidan www.civil.se/frg/ Länk till annan webbplats.

Krisstöd vid allvarlig händelse

Vid allvarliga händelser och olyckor och när samhällets ordinarie organisation inte räcker till, finns vid behov tillgång till ett organiserat och utökat krisstöd genom kommunen. Krisstödet är en organisation som träder in och kan fatta nödvändiga beslut för att säkra ett gott socialt och psykologiskt omhändertagande för drabbade medborgare. Krisstödet i Älmhults kommun leds av socialförvaltningen men utförs av medarbetare från olika delar av kommunen. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer meddelande om det att läggas ut på hemsida och Facebook.

Nödvatten

Tillgång till friskt vatten är någonting som de flesta i vårt land tar för givet. Därför kan konsekvenserna också bli stora när det blir avbrott i dricksvattenförsörjningen. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Vid ett eventuellt avbrott i dricksvatten produktionen finns det planer som beskriver hur kommunen ska agera. Det kan var t.ex. att kommunen ställer ut dricksvattentankar eller att medborgarna hänvisas till kommunen dricksvattenpost på Drivågatan.

Nödvatten Drivågatan Pdf, 467.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 467.5 kB)

Trygghetspunkter/värmestugor

Om det är många som samtidigt behöver hjälp kommer kommunen öppna upp trygghetspunkter. Beroende på vilken typ av händelse och var händelsen inträffar väljs lokaler som passar bäst. På en trygghetspunkt kan man få information om händelsen. Men det kan även vara en plats där det finns värme, mat och akut sovplats t.ex. vid en utrymning av fastigheter. Om en trygghetspunkt behöver öppnas meddelas detta via kommunens hemsida, kommunens Facebooksida, lokalradion P4 Kronoberg.

Att larma 112 vid telavbrott

Om du behöver larma 112 under ett avbrott i mobil- och telenätet kan det ske på en brandstation. I älmhults kommun är det på brandstationen i Älmhult via porttelefonen och i Liatorp genom en larmknapp.

Till toppen