Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygglov

En byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt om. När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du därför ofta något form av tillstånd.

Vill du bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar krävs oftast ett bygglov eller en anmälan. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Vilka åtgärder som kräver bygglov regleras i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handläggning inom tio veckor

Enligt plan- och bygglagen ska ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett. Kommunen kan vid behov förlänga med ytterligare tio veckor.

Ansökan är komplett när alla handlingar och all information som miljö- och byggnämnden behöver för att fatta beslut i ärendet har inkommit. Vilka handlingar som krävs varierar beroende på vad ansökan gäller och vilken fastighet åtgärden ska genomföras på. Är man osäker på vad som ska lämnas in tillsammans med ansökan kan man alltid höra av sig till miljö- och byggförvaltningen innan man skickar in sin ansökan.

OBS!

Åtgärderna får inte påbörjas förrän bygglov och startbesked har erhållits.

Därför bör man invänta beslut från Miljö- och byggnämnen innan man beställer byggsatser och bokar tid för byggstart med hantverkare.

Detaljplanen ligger till grund för hur du får bygga

Så kallade detaljplaner lägger grunden för hur du får bygga och vilken typ av ändamål byggnaden får användas till. Detaljplaner används som underlag vid handläggningen av bygglovsansökningar. I en detaljplan redovisas utformning och användning av gator och andra allmänna platser, liksom användningssättet för mark och vatten. En detaljplan reglerar byggnaders användningsområde, storlek, placering och utformning.

Hos kommunens planavdelning finns alla detaljplaner tillgängliga. Under Antagna detaljplaner finner du kartor över vilka områden som har detaljplan. Själva detaljplanen kan vi skicka dig digitalt om du mejlar oss det nummer som står i det område du är intresserad av eller om du vill veta en specifik fastighets planbestämmelser så anger du fastighetsbeteckningen.

Bygga utanför planlagt område

Utanför planlagt område kan det finnas något som kallas för "sammanhållen bebyggelse". Sammanhållen bebyggelse är när det ligger fler än 3 – 5 bebyggda fastigheter nära varandra. Då krävs det bygglov men det finns oftast inga större restriktioner mer än att man ska hålla avståndet om minst 4,5 meter till fastighetsgräns. Det kan dock behövas strandskyddssdispens om det ligger strandnära.

För en- och tvåbostadshus, tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför detaljplan och samlad bebyggelse krävs det inte bygglov vid följande åtgärder:

  • göra en liten tilbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.
  • Bygga en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Ovan nämnda åtgärder får vidtas närmare fastighetsgräns om de grannar som berörs medger det. Dessa åtgärder kräver inte heller någon anmälan enligt plan- och byggförordningen men de ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga samt uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Ekonomibyggnader som används för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är bygglovsbefriade utanför detaljplan.

Till toppen