Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D126 Erik 8

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en ny byggrätt för bostads- och handelsändamål, med två våningar och inredningsbar vind. Den nya byggrätten gäller ett område utmed Hantverksgatan i den norra delen av planområdet. Ytan där bakom reserveras för gårdsmark och parkeringsändamål. Den planerade gårdsinfarten söder om själva byggrättsområdet ska undantas från bebyggelse, för att göra det möjligt att ta sig till bilparkeringen.

Detaljplanen omfattar hela fastigheten Erik 8, med både befintlig och framtida bebyggelse. Den främsta anledningen till att hela fastigheten tas med i planeringen är att fastighetens parkeringsbehov behöver ses över och anpassas till befintlig och tillkommande exploatering.

Det är positivt för stadsbilden om den aktuella ”luckan” på Hantverksgatan blir bebyggd. Det leder nämligen till att gatan sluts och ges ett mer ”stadsmässigt” uttryck.