Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D151 Maskrosen

Kvarteret Maskrosen ligger i västra delen av Älmhults tätort, cirka en kilometer från centrum, och omfattar ungefär 85 000 kvadratmeter. Idag är största delen av kvarteret bebyggd.

I de nu gällande planerna finns inte områden för allmän plats såsom gator, natur eller park avsatta. Nu aktuellt planarbete syftar till att sammanlägga befintliga, gällande planer och på dessa markera in byggrätter, allmän platsmark och parkmark. Framtida avstyckning ska möjliggöras.

Inom kv Maskrosen finns bitvis vackra lövträdsgrupper med ek och bok. Topografin är omväxlande med branta partier mellan planare områden. Byggnationen inom kvarteret har eftersträvat att spara de vackra och spännande partierna. En högre exploatering inom begränsade delar av kvarteret har gett bättre förutsättningar för ett hänsynstagande till naturmiljöerna och större friytor har skapats. Att avsätta mark för allmänna ändamål säkerställer allmänhetens tillgänglighet till sparade naturpartier, parkmark med mera.

I förslaget har stor vikt lagts vid bevarandet av befintliga lövträd och områdets karaktäristiska terräng.