Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D156 Torngatans förlängning

Planens syfte och huvuddrag

Ur trafiksäkerhetssynpunkt och hälsosynpunkt är dagens trafikförhållanden i centrala Älmhult, främst på N Esplanaden och Skolgatan, oacceptabla. Torngatans förlängning är en del i det utbyggnadsförslag som trafikutredningar rekommenderar för att avlasta centrum från framför allt tung genomfartstrafik. Den nya Torngatan ska bli en förbindelselänk mellan Haganäsvägen och Danska vägen. Genom byggandet av Haganäsvägen och Torngatan beräknas trafiken i centrum minska betydligt, vilket möjliggör en miljöförbättrande ombyggnation av N Esplanaden. I ett senare skede ska Österleden anläggas och med den beräknas trafiken på N Esplanaden bli omkring 8 000 fordon/dygn år 2020, jämfört med prognosen år 2020 om ingen åtgärd görs:12 700 fordon/dygn.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förlängning av Torngatan i höjd med Källargatan rakt söderut till Östra Esplanaden. Detaljplanen möjliggör även vallar på strategiska ställen, en gång- och cykelbro, liksom en utvidgning åt väster och norr av Tornets förskolas fastighet.

Läs mer i detaljplanenPDF (pdf, 1 MB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 1.7 MB)
Läs mer i genomförandebeskrivningenPDF (pdf, 5.8 kB)