Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D181 Del av Bökhult 2:1, Västra Bökhult i Älmhult

Detaljlanen för Bökhult 2:1 antogs av Kommunfullmäktige den 20 juni 2016.

Syftet med detaljplanenär att möjliggöra ett nytt bostadsområde i Älmhults samhälle med blandning av bostäder, såväl villor, gruppbyggda hus som flerfamiljhus. Inom vissa kvarter ges också möjlighet till centrumändamål (kafé, butik och dyligt).

Utgångspunkten har varit att anpassa bebyggelsen utifrån de geografiska förutsättningarna. Området planerades med fokus på en högre täthet och en grönstruktur som följer topografin och ger goda kopplingar till skogen och badplatsen samt till Norra Ringvägen och Paradiset. Detaljplanen möjliggör cirka 400 bostäder och kan etappvis byggas ut.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, direkt norr om bostadsområdet Paradiset, väster om Ljungbyvägen och norr om Norra Ringvägen. Områdets area är cirka 30 hektar och består av fastigheten Bökhult 2:1. Kommunen är markägare.

I översiktsplanen från 2007 anges markanvändningen bostäder för det aktuella området. I samrådsförslaget, daterat 2014-11-15, för ny översiktsplan för Älmhult anges markanvändningen blandad bebyggelse/villakvarter.

Till planhandlingarna hör: