Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/9 Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla vägen)

Detaljplanen för del av Sånnaböke 1:158, (Norra gamla vägen) antogs den 24 september 2018 § 77 och vann laga kraft den 25 oktober 2018.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera befintliga bebyggelsen längs Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga, historiska miljön och att viktiga element såsom stenmurar bevaras.

Planen möjliggör fem nya bostäder längs Norra Gamla Vägen.
Den nya bebyggelsen föreslås ligga i grupp runt en gemensam väg som ligger
vinkelrätt från Norra Gamla Vägen.

Planområdet ligger längs Norra gamla vägen, cirka 3 kilometer norr om Älmhults centrum. Planområdet är cirka 6 000 kvadratmeter och utgör en del av fastigheten Sånnaböke 1:158 och är privatägd. I väster begränsas planområdet av Norra Gamla Vägen, i norr och söder av befintliga bostadsfastigheter och i öster av före detta jordbruksmark. Planområdet består av obrukad jordbruksmark med enstaka träd.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingar hör:


Illustrationsskiss för möjlig utformning av området