Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2020/7 Vita Korset 7 m.fl. (Hvita Korset), Norregård, Älmhult

Detaljplanen för Vita Korset 7 m. fl. (Hvita Korset) i Älmhult antogs den 13 augusti 2019 §151 och vann laga kraft den 11 september 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.
Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan användning som är lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur.
Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.
Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs med Ljungbyvägen i centrala Älmhult. Området omfattar cirka 18 600 kvm.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 670.5 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 4.2 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 833.4 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1.4 MB)

Gestaltningsprinciper för allmän platsmark Vita KorsetPDF (pdf, 4 MB)

Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset, Älmhults kommun, Kronobergs län, Kulturparken Småland, 2019:07PDF (pdf, 42.4 MB)

Trafikbullerutredning, ÅF Infrastructure AB Ljud & Vibrationer, 2019-02-21PDF (pdf, 579.9 kB)

Dagvattenutredning Vita Korset, 2018-11-06PDF (pdf, 836.5 kB)

Kunskapsunderlag om Julia Stéen och Hvita Korset, Kulturparken SmålandPDF (pdf, 2.5 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen).

Planprocessen

Planprocessen

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen