Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2020/8 Blåsippan 1 m.fl. (tidigare Blåsippan 4 m.fl)

Detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl. (tidigare Blåsippan 4 m.fl.) i Älmhult antogs den 24 juni 2019 §110 och vann laga kraft den 16 september 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning med upp till 500 arbetstillfällen och möjlighet att bygga parkeringshus.

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning till väg 120.    

Planförslaget innebär:

  • Att Tulpanvägen får anslutning till väg 120.
  • Genomfartsförbud på Sunnerbogatan och på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen Tulpanvägen/Konvaljvägen.
  • Gång- och cyckelväg på Rosenstigens förlängning.
  • Utökad exploatering.
  • Den tillåtna byggnadshöjden från färdig golvnivå (våning 1) är 16,75 meter,11,75meter och 2,75 meter. 
  • Möjligheten till parkeringshus söder om Hallandsvägen

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 13.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.9 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 9.4 MB)

IllustrationPDF (pdf, 7.4 MB)

PM-Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21.PDF (pdf, 3.4 MB)

Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 1, 2019-02-11, TyrénsPDF (pdf, 2 MB).PDF (pdf, 923.8 kB)

Parkeringsutredning IKEA Älmhult, 2018-09-19, Ramboll.PDF (pdf, 7.5 MB)

Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120, IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-12-21PDF (pdf, 982 kB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, 2018-06-19, SWECO ENVIROMENT ABPDF (pdf, 349 kB)

MUR (markteknisk undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-14.PDF (pdf, 5 MB)

PM – sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-16.PDF (pdf, 316.3 kB)

Gestaltningsprinciper, IDDC/ IKEA of Sweden, Älmhult, 2019-01-29PDF (pdf, 8.9 MB).PDF (pdf, 316.3 kB)

Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult, ÅF-infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer 2019-05-20PDF (pdf, 514.9 kB)

Gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan Blåsippan 1 m.fl. granskningshandlingPDF (pdf, 385.3 kB)

Kostnadsunderlag Gatukostnad Blåsippan 1PDF (pdf, 30.8 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

planprocessen laga kraft

Planprocessen

Illustration