Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D178 Virestad 2:2

VIRESTAD 2:2 m.m. –Öster om stambanan

i Eneryda, Älmhults kommun, Kronobergs län


Planens syfte och huvuddrag


Syftet med planen är att möjliggöra upprättande av lagerbyggnader inom planområdet. Dessa kommer att vara en del av det intilliggande industriområdet, men avgränsas visuellt mot Gummegatan med en häck.

Planområdet, som är knappt 12 000 m2 stort, ligger i Eneryda i norra Älmhults kommun. Längs med områdets västra del sträcker sig södra stambanan som trafikeras med cirka 120 gods- och passagerartåg per dygn. På motsatt sida ligger Borox industriområde, avskilt med Gummegatan. Fastigheten Virestad 2:2 ägs av Borox International AB. Fastigheten Virestad 2:1, som utgör norra delen av planområdet, ägs av Trafikverket.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser A1PDF (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1013.2 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 722.8 kB)

Granskningsutlåtande 1PDF (pdf, 702 kB) 

Granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 310.5 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.3 MB) (MKB), Tyréns, 2015-02-09

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)