Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2019/7 Stenbrohults-Kvarnatorp 1:140

Detaljplanen för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:140, Diö antogs den 17 december 2018 § 114 och vann laga kraft den 14 januari 2019.

Den aktuella fastigheten är planlagd för handelsändamål (kiosk) men fungerar idag som bostad utan bygglov. Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande förhållanden – det vill säga planlägga för bostadsändamål. Användningen kan även vara centrum- eller kontorsverksamhet.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planområdet som omfattar fastigheten Stenbrohult-Kvarnatorp 1:140 ligger centralt i Diö längs i korsningen Växjövägen – Åbogatan. Fastigheten är cirka 600 kvm stor.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 399.7 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 826.1 kB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 477.8 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 319.2 kB)

TrafikbullerutredningPDF (pdf, 344.8 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)