Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ändring av detaljplan för Kvarteret Gladan

Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan i Älmhult är nu ute på samråd för berörda personer, myndigheter och organisationer.

Samrådet pågår mellan 18 februari - 18 mars 2021.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret Gladan i Älmhult. Detta för att i första hand möjliggöra styckning av fastigheten Gladan 5 till två eller tre mindre fastigheter. Kommunen som idag är fastighetsägare ämnar sedan sälja dessa så att fler bostadshus kan byggas i centrala Älmhult.


Borttagandet av tomtindelningen görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering. Kvarteret regleras fortfarande i enlighet med kommunens vilja genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser.

Var ligger planområdet?

Kvarteret Gladan ligger centralt i Älmhult direkt söder om kommunhuset. Inom kvarteret finns idag en obebyggd fastighet som ägs av kommunen, Gladan 5. Övriga fastigheter inom kvarteret är privatägda och bebyggda med bostadshus.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden pågår mellan 18 februari - 18 mars 2021. Senast den 18 mars 2021 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planområde

Planområde

Planprocess