Så fungerar Älmhults kommun

Du som invånare röstar på det parti som du vill ska ta beslut och leda kommunen.

Politiker och tjänstemän har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter i kommunen. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att nå de resultat som politikerna tagit beslut om. Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och fattar beslut i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om kommunens färdriktning. Tjänstemännen arbetar med detaljfrågor, tar fram underlag och ser till att det som nämnderna beslutat om blir gjort.
Kort sagt är det politikerna som bestämmer och tjänstemännen som utför.

Politikerna är valda av folket
Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart 4:e år och kallas för förtroendevalda. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta.

Den politisk organisation i kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.

Tjänstemännen är anställda i kommunen
Den verkställande organisation i kommunen består av olika förvaltningarna. För att bereda och genomföra politikens beslut jobbar offentligt anställda i kommunen, de kallas tjänstemän. Tjänstemännen är bland annat allmänkunniga administratörer, många är specialiserade inom olika professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken.

Tjänstemännen är inte valda av folket utan de är anställda.

Hur går det till att fatta beslut?

Många av ärendena diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i fullmäktige innan man fattar beslut. Efter beslut kan invånare i kommunen använda sin demokratiska rätt att överklaga beslut som tagits.

Ett ärende påbörjas
Ett ärende kan starta genom att en privatperson, en myndighet, ett företag eller en politiker lämnar in en skrivelse.

Registrering/Diarieföring
När skrivelsen kommer in till kommunen, registreras den och tilldelas ett diarienummer för att den lätt ska kunna hittas. När detta är gjort har skrivelsen blivit ett ärende och en allmän handling.

Beredning
Nästa steg är beredningen då tjänstemän tar fram ett underlag med information, på vilket beslutet i ärendet ska tas. Tjänstemannen som blir handläggare i ärendet lämnar ett förslag till beslut.

Beslut
Därefter sammanträder berörd nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige och fattar beslut i ärendet. En tjänsteman fungerar som sekreterare vid sammanträdet och antecknar beslutet i protokollet.

Efter att protokollet justerats läggs det ut på kommunens webbplats. Tycker du att ett beslut är fel kan du nästan alltid överklaga det. Från dagen då protokollet har offentliggjorts och tre veckor framåt kan beslut överklagas.

Genomförande
Beslutet skickas till berörda tjänstemän på kommunen som ser till att beslutet genomförs.

Arkivering
Ärendet avslutas och arkiveras.

Vad är en kommun?

En kommun är en demokratisk lokal samhällsorganisation inom ett begränsat geografiskt område. Man är medlem av kommunen om man

  • är folkbokförd i kommunen, eller
  • äger fast egendom i kommunen, eller
  • är taxerad till kommunalskatt i kommunen

Som medlem i kommunen har man både rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Kommunen måste utföra vissa uppgifter enligt lag. Exempel på obligatoriska uppgifter är äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, renhållning, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Andra uppgifter, såsom kultur-, fritids- och näringslivsaktiviteter, är frivilliga.

Ordlista

Remittera: skicka ärendet till en tjänsteman som har rätt kompetens och som kan bereda ärendet.

Bereda: ta fram underlag för beslut. Tjänstemannen ska ta de kontakter som krävs för att belysa ärendet från alla håll. Olika synpunkter redovisas och det hela sammanställs.

Ärende: formellt avgränsad fråga inom ett visst område, som tas upp till beredning.

Ledamot: en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor t ex ett politiskt parti.

Nämnd: består av ledamöter och ersättare som är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala ärenden inom sitt kompetensområde eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige. Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Justeras: Ordföranden, sekreteraren och två politiker som är med på mötet intygar att protokollet stämmer genom att underteckna det.