Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Undervisningslokaler

Att driva en skola, förskola eller fritidsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras när verksamheten ändras så att det kan ha betydelse för hälsa och miljö. Det kan till exempel vara byte av lokal, expansion med nya byggnader eller ny verksamhet i befintliga lokaler.

Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Den som driver en skola, förskola eller fritidsverksamhet är enligt miljöbalken skyldig att göra egenkontroll. Syftet är att förhindra smitta, allergiska reaktioner och andra hälsomässiga problem. Egenkontrollen ska även förhindra att miljön tar skada av exempelvis avfall och kemiska produkter.

Enligt kraven på egenkontroll ska det finnas dokumenterat vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten och de frågor som kan ha betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön.
 
Det ska regelbundet undersökas och bedömas vilka risker som kan finnas med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Utifrån dessa ska sedan åtgärder vidtas för att minska riskerna. Även åtgärderna ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara allergi eller spridning av smitta på grund av dålig hygien eller städning.
 
Det ska finnas rutiner för rengöring av inredning och lokaler samt regelbunden
kontroll av lokaler och ventilation. Det ska även finnas en förteckning över de
kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker för hälsa eller miljö. Det kan till exempel vara vissa rengöringsmedel, desinficeringsmedel eller andra kemikalier.

Se information om hur du uppfyller miljöbalken i vår broschyr som du hittar i högerspalten.

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Miljö- och byggförvaltningen har även som uppgift att genom tillsynsbesök kontrollera skolor, förskolor och samlingslokaler. För tillsynen tas timavgift ut. Vid inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Till toppen