Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljöplan 2030

Kommunfullmäktige antog i april 2018 kommunens första miljöplan. Miljöplanen innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun.

Glada politiker och tjänstemän som håller i miljöplanen

Utgångspunkter för miljöarbetet i Älmhult

Dialoger

Under arbetet med miljöplanen har det varit ett antal dialogtillfällen inom kommunens verksamheter och med kommunens invånare. Det som ofta kommit fram är vikten av att arbeta med mjukare frågor som kan skapa ändrade beteenden och mönster. Det står klart att frågorna både är komplexa och att de hänger tätt ihop med andra områden som exempelvis folkhälsa, ekonomi, sociala frågor och beteendepsykologi. På lite längre sikt bör vi ytterligare integrera dessa faktorer i planer med helhetssyn. I detta skede har vi valt att göra en miljöplan där vi utgår från det vidare begreppet livsmiljö.

Andra vanliga synpunkter i medborgardialogen har varit att vi behöver fler cykelvägar, förbättrade möjligheter till avfallssortering och minskad användning av farliga kemikalier. Samtliga områden behandlas i miljöplanen.

Alla steg är viktiga

De flesta både vill och kan idag leva mer hållbart men det finns många hinder som försvårar en omställning, såsom normer, livsmönster och stressiga vardagspussel. Om vi som individer ska vilja ställa om till ett mer hållbart samhälle måste det bli enkelt och billigt att göra miljösmarta val. Det är viktigt att vi känner att det vi gör spelar roll och att alla steg i mer hållbar riktning är bra för att få till de stora förändringarna på längre sikt.

Vi har en stor möjlighet som kommun att själv dagligen gå före och vara ett gott exempel. Kommunen kan också verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Samverkan och dialoger mellan kommuner och invånare, företag, föreningar och lärosäten är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

För att nå ett hållbart Älmhult 2030 behöver kommunen ha en hög ambitionsnivå med miljöplanen. Det en utmaning att tillgodose alla intressen och behov i ett växande samhälle. Målkonflikter kommer sannolikt att uppstå och avvägningar behöva göras.

Globala, nationella och regionala mål

Genom miljöplanen bidrar kommunen till att uppnå FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt nationella och regionala miljömål.

I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla länder, rika som fattiga, ska jobba med de nya målen och försöka nå dem till 2030.

Det svenska miljömålssystemet innehåller generationsmålet, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Riksdagen beslutade om dessa 1999 och målen ska uppnås 2020.