Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Taxor förskola

Älmhults kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan inom förskola och pedagogisk omsorg innebär att inkomsttaket förändras årligen. Höjningen fastställs av Skolverket.

Gäller från och med 2021-01-01

Inkomsttaket för 2021 är 50 340 kr

Beräkning av avgift enligt maxtaxa

Avgiften beräknas i procent (%) på familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) x fastställd procentsats (per barn) = den barnomsorgsavgift som betalas/månad utan hänsyn till omsorgstid.

Om familjens sammanlagda inkomst är på 50 340 kr i månaden eller mer, betalas den högsta avgiften, se taxa nedan.

Barn nr 1= det yngst placerade barnet
Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan .

Taxa för förskola
Procentsats

Högsta avgift

Barn 1

3 %

1510 kr

Barn 2

2 %

1007 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Barn 4

Ingen avgift


Reducering av avgift för allmän förskola, barn i åldern 3–5 år

För barn i åldern 3–5 år reduceras avgiften med 25% utifrån ovanstående taxa från och med september det år barnet fyller 3 år.

Går barnet 15 timmar eller mindre per vecka är allmän förskola avgiftsfri och följer skolans läsårstider.

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:

 • inkomst av tjänst
 • arvode
 • inkomst av rörelse
 • inkomst av kapital
 • inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag
 • pensionsförmåner (brutto)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • konfliktersättning
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande bidrag:

 • barnbidrag
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadstillägg till barnfamiljer
 • olika former av handikappersättning
 • vårdnadsbidrag för handikappade barn
 • kommunalt bostadstillägg för handikappade
 • socialbidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av studiemedel
 • etableringsersättning
Till toppen